Facebook Pixel

Mae cenhadon adeiladu’n chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.

Beth yw cennad adeiladu?

Mae cennad adeiladu’n ysbrydoli pobl eraill i ystyried gyrfa yn y diwydiant ac yn rhannu sut beth yw gweithio ym maes adeiladu mewn gwirionedd.

Yn aml iawn, y nhw sy’n cyflwyno pobl ifanc i’r diwydiant adeiladu am y tro cyntaf pan fyddant yn ystyried pa yrfa i'w dilyn yn y dyfodol.

Drwy ennyn diddordeb pobl ifanc yn y cyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant, gall cenhadon annog y genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu proffesiynol.


Beth mae cennad adeiladu’n ei wneud?

Fel cennad, byddech yn mynd i ddigwyddiadau addysgol ar ran Am Adeiladu neu gyflogwyr yn y diwydiant, ac yn cwrdd â phobl ifanc sy’n ystyried eu dewisiadau o ran gyrfa.

Gallech fod yn gwneud y canlynol:

  • Ateb cwestiynau a dosbarthu taflenni ar stondin mewn ffair gyrfaoedd.
  • Rhoi areithiau a rhannu’ch profiadau o ymuno â’r diwydiant a gweithio ynddo.
  • Arwain sesiynau neu weithdai ymarferol er mwyn rhoi syniad i bobl ifanc o fywyd yn y diwydiant.
  • Mentora rhywun sy’n dechrau arni.

Pwy sy’n gallu dod yn gennad adeiladu?

Gall unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant fod yn gennad adeiladu. Mae angen i chi fod â diddordeb angerddol mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig a bod yn barod i rannu eich profiadau ag eraill.

P’un a ydych yn brentis yn eich blwyddyn gyntaf neu’n gyfarwyddwr cwmni, byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i helpu mwy o bobl i weld y gwahanol brofiadau sydd ar gael yn ein sector.

Pam dod yn gennad?

Fel cennad adeiladu, byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:

  • Ysbrydoli pobl ifanc i ddechrau ar yrfa yn y diwydiant adeiladu.
  • Trosglwyddo’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch brwdfrydedd i newydd-ddyfodiaid posibl er mwyn helpu i gau’r bwlch sgiliau yn y diwydiant.
  • Datblygu’n bersonol a rhoi rhywbeth yn ôl i’r rhai sy’n dechrau arni.
  • Hyfforddi i ddatblygu’n broffesiynol, naill ai ar-lein neu yn rhywle sy’n agos at eich cartref.

Ein partneriaeth â STEM

Rydym yn cynnal rhaglen cenhadon ar y cyd â Dysgu STEM.

Dysgu STEM yw’r darparwr mwyaf yn y DU sy’n rhoi cymorth addysg a gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae ganddo dros 30,000 o genhadon a 19 o hybiau ledled y DU sy’n cynnig cymorth, cyfleoedd ac arbenigedd lleol.

Mae angen i bob cennad adeiladu newydd gofrestru â STEM. Mae ei lwyfan digidol yn siop-un-stop ar gyfer hyfforddiant, digwyddiadau’r diwydiant, adborth ac adnoddau Am Adeiladu.


Eisoes yn gennad adeiladu?

O fis Gorffennaf 2020, bydd angen i’n holl genhadon presennol gofrestru â Dysgu STEM er mwyn parhau i drefnu i fynd i ddigwyddiadau a chael mynediad at adnoddau a hyfforddiant Am Adeiladu.

Dyluniwyd y wefan gan S8080